Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátky národní literatury,staroslověnské a latinské období

29. 10. 2008

Počátky národní literatury,staroslověnské a latinské období

Literatura počátku národního obrození

 

Společenské podmínky a podstata národního obrození, významní představitelé jazykovědy, historie, divadla, poezie

Poslední čtvrtina 18.století-1848 (buržoazní revoluce)
Obrození-po době pobělohorské,rozvoj češtiny, masové vydávání českých knih a novin, rozvoj českého divadla a vědy
Příčiny- na konci 18. Století prochází feudalismus krizi (rozpadá se) a to s sebou přináší hospodářské změny
1781-vyhlásil Josef II zrušení nevolnictví a vydal toleranční patent (uvolnění náboženských poměrů) + další reformy (školství, státní správa, armáda, ekonomika)
díky reformám se uvolnili poměry (obyvatelstvo se mohlo volněji pohybovat, příliv českého venkovského lidu do měst, kteří s sebou přinesli češtinu a šlo o obyčejné venkovany (z některých se stali podnikatelé a začala z nich vznikat malá česká buržoazie, která chtěla dohnat německou buržoazii a časem se jim chtěli vyrovnat i v oblasti kultury a dbají proto na české věci)

Věda a novinářství
1773-založena Královská česká společnost nauk
1791- Václav Matěj Kramerius založil vydavatelství Česká expedice (české knihy, první české noviny Krameriusovi c. k. vlastenecké noviny

Divadlo
Na počátku fungovala pouze německá divadla (Stavovské, V kotcích – zde se hrála první česká hra Kníže Honzík)
1786-postaveno 1.české divadlo Bouda (ze dřeva), pouze 3 roky, na Koňském trhu (Václavské náměstí)
Ignác a Václav Thámovi-překládali cizí hry do češtiny, psali historické vlastenecké hry
Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka
Jan Nepomuk Štěpánek-
Čech a Němec-veselohra
Václav Kliment Klicpera-ovlivnil Tyla,
Příchod Karla IV do Čech+Jan za chrta dán-historické hry
Hadrián z Římsů+Rohovín Čtverrohý-z jeho současnosti
Každý něco pro vlast – kritika chování kandidátů na místo starosty, z jeho současnosti

 

 

Zdroj: http://jazyk-cesky.blogspot.com/2008/06/literatura-potku-nrodnho-obrozen.html

Nejstarší česky psané památky

    Literární život v našich zemích dosahuje svého vrcholu ve 14.století. Literatura se poněkud opožďuje za ekonomicko-politickýn vývojem. Na přelomu 13. a 14.století se uplatňuje jako spisovný jazyk čeština. Ve vývoji literatury můžeme rozlišit dva fáze. V první z nich soutěží česká tvorba s latinskou a německou, dochází k laicizaci obsahovali formální /účast šlechty na psaní/. Ve druhé fázi pronikají zájmy měšťanstva a lidových vrstev do písemnictví, dochází k demokratizací literatury. 14.století se stává vrcholným obdobím starší české literatury.

    Literaturu 13. a 14.století nazýváme staročeskou. Jejím jazykem je staročeština. Ústřední postavení v ní má duchovenstvo, od konce 13.století do popředí vystupují zájmy šlechty. Proces laicizace probíhal od poloviny 13.století do 40.let 14.století. Střediskem kultury a literatury byl Svatojiřský klášter na Pražském hradě a Zbraslavský klášter /Zbraslavská kronika od Petra Žitavského z počátku 14.století/. Vedle kronikářství se pěstovala legenda. Latinská literatura měla úzký okruh publika /duchovní/. Vysoká šlechta nacházela zálibu v německé literatuře se světskými náměty /milostné básně, epos o Alexandru Velikém, oslavné eposy/.

    Koncem 13.století začala konkurovat německé tvorbě česká produkce. Největší tradici v české duchovní tvorbě měla lyrika /svato-váslavský chorál, Hospodine, pomiluj ny/. Z poloviny 13.století pochází Ostrovská píseň, okolo roku 1300 vznikla Kunhutina modlitba /článek o přeměně hostie v Kristovo tělo/, ze 20.let 14.století je veršovaný Spor duše s tělem /otázka odpovědnosti za hříchy/. V polovině 14.století zlidověly dvě písně: Buoh všemohúcí vstal z mrtvých a Jezu Kriste, ščedrý kněze. Z téže doby pocházejí milostná písně Kudy sem já chodila a Byla ti sem v sádku.

    Na přelomu 13. a 14.století se rozvíjí bohatá legendistika. Nejhodnotnější je apokryf o Jidášovi, Rozmluva P. Marie s Anselmem, legenda o sv. Alexiovi/, legenda o Adamovi a Evě. V mladších legendách vystupuje postava rytíře - legenda o deseti tisících rytířů, legenda o sv. Jiří.

    Stěžejní dílo světské epiky je Alexandreis z přelomu 13. a 14.století. Je to rozsáhlá skladba obsahující původně asi 8500 veršů, z níž se zachovaly jen 2/5 původního textu. Podává ideální obraz soudobého feudála-bojovníka a ideální obraz českého státu. Alexandrovské téma je prostředkem k vykreslení soudobých českých poměrů, nabádá královský dvůr k tomu, co dělat. Autorem je příslušník české šlechty. Alexandreidou začíná cesta k modernímu pojetí literatury. Dílo ukázalo vyspělost české kultury, schopnost umělecky soutěžit s evropskou literaturou, tvůrčí schopnost českého prostředí aktualizovat obecně známá témata.

    Jiným velkým dílem této doby je Dalimilova kronika. Vyrostla z aktuálních domácích událostí v prvních letech vlády Jana Lucemburského /1310-1346/. Jedná se o českou veršovanou skladbu s historickým obsahem, která dosáhla větší obliby než Alexandreis. Autora veršované kroniky tak řečeného Dalimila neznáme, jméno "Dalimil" je historickým omylem. Kronika hájí zájmy drobné české šlechty, v díle jsou některé demokratické prvky. Kronika se zachovala ve 14 rukopisech. Její skladatel ve 106 kapitolách líčí události od potopy světa až po začátek vlády Jana Lucemburského. Při výkladu pověstí vychází autor z Kosmovy kroniky /jeho vypravování o církevně slovanském období a příběh o Oldřichu a Boženě rozšířil/. Dalimil použil některé dnes již neznámé prameny a ústní podání. Pro kroniku je příznačný silný autorův vztah v české národnosti, který převyšuje třídní zájmy. Dalimilovo pojetí vlastenectví je výrazně formulováno v příběhu o Oldřichu a Boženě. Z odporu autora k přílivu Němců do našich zemí vyplývá i jeho odmítání cizích rytířských mravů a jeho tradicionalismus. Autorovo vlastenectví způsobilo dlouhou životnost Dalimilovy kroniky až do nové doby. Ve 14. a 15.století byla dokonce dvakrát přeložena do němčiny. Autor vidí jako feudál jádro národa ve šlechtě, přesto však odsuzuje všechny, kdož staví do popředí osobní zájmy nad státní. Dalimil užívá bezrozměrného verše /o proměnlivém počtu slabik/, který se blíží hovorové řeči. Dalimilova kronika je po ideologické stránce blízká době husitské.

Zdroj: http://literatura.topsid.com/index.php?war=nejstarsi_pisemne_pamatky&unit=nejstarsi_cesky_psane_pamatky

Staroslověnské období

    Základy ke slovesné kultuře našich předků byly položeny ve 2.pol. 9.století na Velká Moravě. Konstantin a Metoděj vytvořili první slovanské písmo - hlaholici za použití řecké abecedy a některých písem orientálních. Do slovanského jazyka přeložili i některé části bible a základní texty potřebné k bohoslužbě /modlitby, písně, mešní knihy/. Do písemnictví zavedli slovanskou řeč - staroslověnštinu. Přímou prací Konstantina a Metoděje i jejich žáků vzniklo mnoho děl: texty právní povahy /Zákon sudnyj ljudem, Nomokanon/, vzdělavatelská četba /Paterik - vyprávění o mniších, a poustevnících/, písňové kánony, oslavná kázání atd. Díly velkých uměleckých hodnot jsou: Proglas, Život Konstantinův a život Metodějův.

    Proglas je předmluva k překladu evangelia složená snad samým Konstantinem. Opěvuje překlad Písma do slovanského jazyka. Vyjadřuje právo na zpřístupnění nejvyšších kulturních statků. Z prozaických děl patří k nejcennějším Život Konstantinův a život Metodějův. Díla jsou pojata jako obrana slovanská bohoslužby. Byla napsána po smrti obou bratří nejspíše jejich žáky. Život Konstantinův se zaměřuje na filozofickou problematiku, Život Metodějův na vyprávění událostí z Metodějova života. Díla patří k nejlepším lit. památkám raného středověku. Rozvoj staroslověnská vzdělanosti nebyl úplně zastaven ani vyhnáním Metodějových žáků a po zániku Velké Moravy /907/.

    Velkomoravskou tradici rozvíjel český stát. Dokladem vyrovnávání mezi východní a západní kulturní orientací jsou tzv. Kyjevské listy /zlomek překladu mešních formulářů/. Je to jediný rukopis dochovaný z doby Velké Moravy v původní podobě. Staroslověnská tvorba srozumitelná lidu pomáhala zformovat inteligenci blízkou lidu - to vytvářelo předpoklady pro vznik celonárodní literatury. V 10.století se v Čechách rozvíjí velkomoravská tradice. Vznikají staroslověnské legendy Život sv. Ludmily, Život sv. Václava, Kánon o sv. Václavu.

Zdroj: http://literatura.topsid.com/index.php?war=nejstarsi_pisemne_pamatky&unit=staroslovenske_obdobi

Latinské období

    Od poloviny 10.století se rozvíjí obdobná tvorba latinská: václavská legenda Crescente fide christiana, ludmilská Fuit in provincia Boëmorum. Pozoruhodným dokladem obrany staroslověnské kultury je tzv. Kristiánova legenda /Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae, aviae eius/, rozsáhlá prozaická skladba z konce 10.století, obsahující vyprávění o počátcích křesťanství v našich zemích.

    Od 11.století staroslověnština zaznamenává stagnaci a na její místo nastupuje latina. I nadále je slovanská kultura pěstována pouze v Sázavském klášteře v letech 1032-1197. Dokladem východní liturgie z tohoto období jsou Pražské hlaholské zlomky a dále glosy. Dochovala se také staroslovanská píseň Hospodine, pomiluj my, za jejíhož autora je považován druhý pražský biskup Vojtěch Slavníkovec. Latinskou tvorbu tohoto období představují Vyšehradský kodex /1035/> legenda Factum est, Vita minor /o sv. Prokopovi/ ze 12.století, Versus de passione sancti Adalberti, Opatovický homiliář /kázání o českých světcích/, dále nekrologia, kroniky a anály. Z nich je nejvýznamnější Kronika česká /Chronica Boëmorum/ děkana pražské kapituly Kosmy /1045-1125/, latinsky psaná nejstarší česká kronika, zamořená vlastenecky, která zaznamenává dějiny čechů od bájného praotce Čecha až po autorovu současnost. Na Kosmovo dílo navázali jeho pokračovatelé: Kanovník vyšehradský, Mnich sázavský, Vincentius, Jarloch. Na konci 12.století se objevuje také duchovní arama tzv. svatojiřská officium. Souběžně s tím pronikají do písemných památek také prvky češtiny, např. české glosy v zakládací listina litoměřická kapituly z roku 1057. V národním jazyce vznikla taká píseň Svatý Václave, vévodo České země /asi ze 12.století/. Již u Kosmovy kroniky je patrná laicizace kultury.

Zdroj: http://literatura.topsid.com/index.php?war=nejstarsi_pisemne_pamatky&unit=latinske_obdobi 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

How To Get Free Money On IMVU

(MixInery, 21. 4. 2021 16:51)

https://issuu.com/kellipen6/docs/imvu_free_credits-fast-free-usa-ios-pc-android

===========

Belts are a valuable auxiliary to append your overall look. understandable in a broad array of fabrics and styles, belts have enough money endless opportunities to make public your fashion style. A bright co-conspirator is the absolute way to ensue fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have worry behind frizz. You desire to apply this product with a shower, back the hair dries. Don't be afraid to put a large amount all higher than your head, and create clear to point toward both the roots and the definitely tips of the hair.


KW:
IMVU Free Credits Link
How To Earn Free Credits On IMVU
How To Get IMVU Credits Fast 2021
IMVU Credits Hack No Surveys
Get Free IMVU Credits

How To Get Free Money On IMVU

(MixInery, 21. 4. 2021 16:50)

https://issuu.com/kellipen6/docs/imvu_free_credits-fast-free-usa-ios-pc-android

===========

Belts are a valuable auxiliary to append your overall look. understandable in a broad array of fabrics and styles, belts have enough money endless opportunities to make public your fashion style. A bright co-conspirator is the absolute way to ensue fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have worry behind frizz. You desire to apply this product with a shower, back the hair dries. Don't be afraid to put a large amount all higher than your head, and create clear to point toward both the roots and the definitely tips of the hair.


KW:
IMVU Free Credits Link
How To Earn Free Credits On IMVU
How To Get IMVU Credits Fast 2021
IMVU Credits Hack No Surveys
Get Free IMVU Credits

How To Get Free Money On IMVU

(MixInery, 21. 4. 2021 16:50)

https://issuu.com/kellipen6/docs/imvu_free_credits-fast-free-usa-ios-pc-android

===========

Belts are a valuable auxiliary to append your overall look. understandable in a broad array of fabrics and styles, belts have enough money endless opportunities to make public your fashion style. A bright co-conspirator is the absolute way to ensue fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have worry behind frizz. You desire to apply this product with a shower, back the hair dries. Don't be afraid to put a large amount all higher than your head, and create clear to point toward both the roots and the definitely tips of the hair.


KW:
IMVU Free Credits Link
How To Earn Free Credits On IMVU
How To Get IMVU Credits Fast 2021
IMVU Credits Hack No Surveys
Get Free IMVU Credits

How To Get Free Money On IMVU

(MixInery, 21. 4. 2021 16:48)

https://issuu.com/kellipen6/docs/imvu_free_credits-fast-free-usa-ios-pc-android

===========

Belts are a valuable auxiliary to append your overall look. understandable in a broad array of fabrics and styles, belts have enough money endless opportunities to make public your fashion style. A bright co-conspirator is the absolute way to ensue fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have worry behind frizz. You desire to apply this product with a shower, back the hair dries. Don't be afraid to put a large amount all higher than your head, and create clear to point toward both the roots and the definitely tips of the hair.


KW:
IMVU Free Credits Link
How To Earn Free Credits On IMVU
How To Get IMVU Credits Fast 2021
IMVU Credits Hack No Surveys
Get Free IMVU Credits

How To Get Free Money On IMVU

(MixInery, 21. 4. 2021 16:47)

https://issuu.com/kellipen6/docs/imvu_free_credits-fast-free-usa-ios-pc-android

===========

Belts are a valuable auxiliary to append your overall look. understandable in a broad array of fabrics and styles, belts have enough money endless opportunities to make public your fashion style. A bright co-conspirator is the absolute way to ensue fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have worry behind frizz. You desire to apply this product with a shower, back the hair dries. Don't be afraid to put a large amount all higher than your head, and create clear to point toward both the roots and the definitely tips of the hair.


KW:
IMVU Free Credits Link
How To Earn Free Credits On IMVU
How To Get IMVU Credits Fast 2021
IMVU Credits Hack No Surveys
Get Free IMVU Credits

How To Get Free Tiktok Followers Without Downloading Any Apps 2021

(MixInery, 15. 12. 2020 22:53)

https://www.docdroid.net/GitPaDb/how-to-get-free-tiktok-followers-2021-pdf

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
Free Likes Generator 2021
Tik Tok Auto Followers Online Without Human Verification 2021
Muserfamous Com Free Followers And Likes 2021
How To Get Free Tiktok Followers 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

What have you been up to? Talking about covid

(rambofer, 5. 11. 2020 20:09)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).

PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Thank you very much for the invitation

(MixInery, 12. 7. 2020 10:54)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

ROBLOX Generator App 2020 MAY UPDATED

(rardtak, 15. 4. 2020 2:09)

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 APRIL/MAY UPDATED!

KW:
Free Robux Generator No Surveys 2020 APRIL UPDATED
ROBLOX Robux Code Generator 2020 MAY UPDATED
Easy Way To Get Free Robux On ROBLOX 2020 APRIL UPDATED
Robux Online Hack 2020 APRIL UPDATED
Get Free Robux Now 2020 APRIL UPDATED
ROBLOX Free Robux 2020 MAY UPDATED
Free Robux Generator Online 2020 APRIL UPDATED
Easy Robux Hack 2020 APRIL UPDATED
Free ROBLOX Money 2020 APRIL UPDATED
Robux Generator 2020 APRIL UPDATED
Free Robux No Verify 2020 APRIL UPDATED
How To Use Editthiscooke To Hack Accounts In ROBLOX MAY 2020
How To Hack ROBLOX Accounts Using Charles MAY 2020
How To Hack Old ROBLOX Accounts MAY 2020

hi guys i am new on web

(rardtak, 25. 10. 2019 3:40)

hi :) bross :)

Test, just a test

(rardtak, 3. 7. 2019 8:32)

Hello. And Bye.